fbpx Skip to main content

Witamy w sekcji pytań i odpowiedzi

Dla Twojej wygody zebraliśmy pytania, które najczęściej zadają nam kandydaci w procesie rekrutacyjnym oraz zatrudnieni pracownicy i udzieliliśmy na nie odpowiedzi. Sprawdź, czy znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie!

Ubezpieczenie

Jakim ubezpieczeniom podlegam podczas zatrudnienia?

Każdy pracownik jest ubezpieczony w Polsce (ZUS) od pierwszego dnia pracy i podlega ubezpieczeniu w NFZ.

Dodatkowo, każdy z pracowników jest ubezpieczony w Allianz. Opłata za to ubezpieczenie wynosi 3,00 zł za każdy dzień trwania umowy.

Jeżeli wystąpią nagłe problemy zdrowotne lub Pracownik ulegnie wypadkowi może zgłosić się do Allianz w celu umówieniu wizyty lekarskiej / otrzymania pomocy medycznej.

Zgłoszenia można kierować pod numer telefonu Allianz Oddział w Polsce +48 22 563 11 04 lub +48 22 383 21 04. Należy podać konsultantowi; imię, nazwisko, PESEL. Nazwa polisy to” Kluczowi Klienci Grupy Lux Med.”

Ilu członków rodziny i o jakim stopniu pokrewieństwa mogę dodać do swojego ubezpieczenia?

Za członka rodziny – dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – uważa się:

 • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub w zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi –bez ograniczenia wieku,
 • małżonka,
 • wstępnych (np. rodziców, dziadków itp.), którzy są we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

Ważne! Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie jest:

 • objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek,
 • objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kiedy powinno się zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli:

 • nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp.,
 • nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

W celu zgłoszenia członka rodziny należy wypełnić odpowiedni wniosek (można go uzyskać po kontakcie z Zespołem Obsługi Pracownika). Po uzupełnieniu wniosku należy go przekazać do przełożonego lub przesłać na adres mailowy zop@idealwork.pl.

Gdzie są odprowadzane składki pracownika tymczasowego?

W ramach delegowania do pracy za granicę na podstawie formularza A1 pełne składki ZUS tzn. emerytalna, rentowa, zdrowotna oraz chorobowa z wynagrodzenia pracowników odprowadzana jest w Polsce.

Jak długo trzeba czekać na wydanie dokumentu A1?

Po podpisaniu umowy przez Pracownika jest składany wniosek do ZUS o wydanie A1.

Czas oczekiwania na taki dokument wynosi około 1,5 miesiąca.

Podatki

Czym jest numer identyfikacyjny oraz numer identyfikacji podatkowej w Niemczech?

Steuer-ID (Identifikationsnummer) – numer Identyfikacyjny Ten numer jest odpowiednikiem polskiego numeru PESEL. Numer ten zachowuje swoją ważność przez całe życie – niezależnie od zmian dotyczących stanu cywilnego, czy miejsca zamieszkania. Pracownicy otrzymują list z niemieckiego Finanzamt (Niemiecki Urząd Skarbowy) z informacją o nadanym numerze w pierwszym miesiącu po zameldowaniu i podjęciu pracy na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Pracownik powinien przekazać w/w numer Pracodawcy za pośrednictwem Koordynatora lub przesyłając skan (zdjęcie) listu na adres zop@idealwork.pl

Steuernummer- numer identyfikacji podatkowej Ten numer można porównać do polskiego numeru NIP. Steuernummer, zostaje nadany w momencie naliczenia podatku, złożenia zeznania podatkowego. Numer ten może być na przestrzeni lat nadawany wielokrotnie. Na przykład, gdy zmienia się Urząd w związku z przeprowadzką, gdy ktoś decyduje się na wspólne rozliczenie z małżonkiem lub gdy zakłada firmę.

Jaki jest mój numer podatkowy w Niemczech? Czy mogę prosić o jego przesłanie?

Pracodawca jest w posiadaniu numeru podatkowego wyłącznie jeżeli pracownik taki numer mu przekaże lub urząd przy rejestrowaniu wniosku o nadanie klasy podatkowej. Numer przychodzi listownie na adres w Niemczech, pod którym zameldował się pracownik.

Jak ponownie uzyskać numer podatkowy?

Dla osób zameldowanych w Niemczech istnieje możliwość wysłania prośby online o ponowne wysłanie informacji o posiadanym numerze ID. Pismo takie jest wysyłane TYLKO na adres zameldowania w Niemczech.

Link do strony: https://www.bzst.de/SiteGlobals/Kontaktformulare/DE/Steuerliche_IDNr/Mitteilung_IdNr/mitteilung_IdNr_node.html

Okres oczekiwania na pismo wynosi około 4 tygodni.

Gdzie jest odprowadzany podatek, jeżeli pracuję w Niemczech?

Podatek z wynagrodzenia pracownika odprowadzany jest od pierwszego dnia pracy na terenie kraju przyjmującego tj. Niemcy.

Nie mam ukończonych 26 lat, czy mogę skorzystać z ulgi dla młodych?

Pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę i posiadający dochody podlegające opodatkowaniu w Niemczech nie ma możliwości skorzystania z ulgi dla młodych (dotyczy ona wyłącznie podatku odprowadzonego w Polsce).

Jakie są rodzaje klas podatkowych w Niemczech?

Klasa I :

 • osoby niezamężne,
 • osoby rozwiedzione,
 • osoby pozostające w długotrwałej separacji,
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza Unią Europejską
 • osoby owdowiałe (powyżej dwóch lat po śmierci współmałżonka)

 

Klasa II :

 • osoby samodzielnie wychowujące dzieci, na które dostają zasiłek rodzinny

 

Klasa III :

 • osoby zamężne, jeżeli partner jest bezrobotny lub nie należy do V klasy podatkowej,
 • osoby w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej,
 • osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka,

 

Klasa IV :

 • osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków przynależy do klasy IV

 

Klasa V :

 • Dotyczy osób, których małżonek zalicza się do III klasy podatkowej

 

Klasa VI :

 • dotyczy osób samotnych i małżonków wykonujących więcej niż jedną pracę; ta klasa podatkowa dotyczy drugiej pracy (brak kwoty wolnej od podatku).
 • przyznawana jest także w sytuacji niezarejestrowania w urzędzie lub wystąpienia niezgodności danych w urzędach.

Jak zmienić klasę podatkową?

Jeżeli pracownik chce zmienić klasę podatkową, musi złożyć wniosek do Urzędu Podatkowego w Niemczech. Po potwierdzeniu nowej klasy podatkowej należy przekazać niezwłocznie zaświadczenie do pracodawcy.

Jestem pracownikiem tymczasowym oddelegowanym do pracy w Niemczech – na podstawie jakich dokumentów dokonam rozliczenia rocznego?

Pracownik otrzyma dwa dokumenty:

PIT-11 jest informacją do rozliczenia się z Polskim Urzędem Skarbowym

Lohnsteuerbescheinigung (niemiecki odpowiednik PIT) do rozliczenia się z Niemieckim Urzędem.

Istnieją wyjątki w których nie ma konieczności rozliczenia się z Lohnsteuerbescheinigung. W przypadku takiego dokumentu najlepiej zgłosić się do biura rachunkowego, które specjalizujące się w takich rozliczeniach i wytłumaczy w jaki sposób to zrobić.

Meldunek

Czy muszę być zameldowany w Niemczech?

Tak. Prawo meldunkowe w Niemczech nakazuje, aby osoby przebywające na terenie Niemiec dłużej niż trzy miesiące zameldowały się w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Bez względu na to, czy jest pracownikiem, studentem, czy przyjechał tymczasowo, musi bezwzględnie przestrzegać tego obowiązku. W sprawach meldunkowych pomagają Koordynatorzy.

Wynagrodzenie

Czy pracownik, który wyjeżdża do pracy za granicę może liczyć na wypłatę zaliczki?

Tak, pracownik, który zdecyduje się wyjechać do pracy za granicę może liczyć na wypłatę zaliczki w wysokości 100,00 EUR przed pierwszą wypłatą. Aby otrzymać zaliczkę, pracownik musi przepracować pięć dni roboczych i wypełnić u Koordynatora wniosek o zaliczkę. Koordynator zatwierdza wniosek i przekazuje go do Działu Kadr. Dział Kadr przyjmuje wnioski o zaliczkę do każdej środy do godz. 11.00. Przelewy z zaliczkami wychodzą do Pracowników w każdy czwartek do godz. 14.00.

W jaki sposób mogę zweryfikować składniki swojego wynagrodzenia?

Pracownik 10-tego dnia każdego miesiąca otrzymuje na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu lub oświadczeniu pasek wynagrodzeń na którym wyszczególnione są wszystkie składniki wynagrodzenia.

Według jakiego kursu EUR jest rozliczane i wypłacane wynagrodzenie?

Wynagrodzenie jest obliczane wg kursu z dnia poprzedzającego dzień wypłaty wynagrodzenia (wydania dyspozycji realizacji przelewu przez pracodawcę), zgodnie z tabelą średnich kursów NBP.

Dlaczego nie otrzymałem wynagrodzenia za zwolnienie lekarskie?

Prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownik nabywa po upływie okresu wyczekiwania, który wynosi 30 dni. Oznacza to, że Pracownik przed dniem powstania niezdolności do pracy musi podlegać nieprzerwanie ubezpieczeniu chorobowemu przez co najmniej 30 dni. Jeśli niezdolność do pracy powstała wcześniej niż 30 dni od daty zatrudnienia, Pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania przysługuje Ci, jeśli jesteś:

 • absolwentem szkoły lub uczelni lub osobą, która zakończyła kształcenie szkole doktorskiej i zostałeś objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki) albo zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej,
 • ubezpieczony, a Twoja niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • ubezpieczony obowiązkowo i  masz  co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
 • posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
 • funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać premię półroczną tzw. wakacyjną/świąteczną?

Warunkami otrzymania premii są:   

 • trwająca nieprzerwalnie umowa w od 01.01 do 30.06. (w przypadku premii wakacyjnej) lub od  01.07 do 31.12. (w przypadku premii świątecznej), 
 • brak nieobecności nieusprawiedliwionych,  
 • brak przerwy w zatrudnieniu,  
 • zatrudnienie na dzień wypłaty premii.  

Dlaczego nie otrzymałem paska wynagrodzenia?

Paski wynagrodzenia przesyłane są do wszystkich Pracowników 10. dnia każdego miesiąca na podany w kwestionariuszu adres mailowy. Powodem nieotrzymania paska jest brak adresu mailowego w kwestionariuszu lub błędnie podany adres e-mail. W celu uzupełnienia adresu mailowego, należy złożyć stosowne oświadczenie przełożonemu lub przesłać bezpośrednio na adres zop@idealwork.pl. Innym powodem może być również umieszczenie przez program pocztowy wiadomości w folderze spam.

Zmiana danych personalnych / kontaktowych

Zmiana danych personalnych/kontaktowych. Czy mogę zmienić takie informacje przez telefon/sms lub maila?

W celu zmiany jakichkolwiek danych pracownik musi przesłać oświadczenie w którym będzie zawarta konkretna informacja, jakie dane chce zmienić. Oświadczenie powinno zawierać imię, nazwisko pracownika, numer PESEL w celu identyfikacji oraz własnoręczny podpis. Pracownik takie oświadczenie może spisać na zwykłej kartce lub wydrukować. (WAŻNE, żeby podpis był własnoręczny), a następnie przesłać skanem lub zdjęciem na adres mailowy zop@idealwork.pl. Następnie oryginał dokumentu przesłać na adres siedziby spółki (ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa) lub przekazać do swojego przełożonego.

 

W oświadczeniu o zmianie danych adresowych pracownik powinien również zawrzeć informacje, że wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich dokumentów dotyczących jego osoby na ten adres.

W oświadczeniu o zmianie konta, że wyraża zgodę na przesyłanie na ten numer jego co miesięcznego wynagrodzenia.

Urlop

W jaki sposób mogę wnioskować o urlop wypoczynkowy?

Wniosek o udzielenie urlopu pracownik składa bezpośrednio przełożonemu (Koordynatorowi). Przełożony weryfikuje ilość dni urlopowych jaką pracownik może wykorzystać oraz termin urlopu.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z możliwością skorzystania z urlopu w przewidzianym terminie. Koordynator/ brygadzista musi zaakceptować wniosek i wyrazić zgodę na udzielenie urlop.

W trakcie zatrudnienia nie wykorzystałem wszystkich przysługujących mi dni urlopowych, czy te dni przepadają?

W przypadku niewykorzystania całości dni urlopowych na koniec zatrudnienia wraz z ostatnią wypłatą pracownik ma wypłacany ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Zaświadczenie

Czy mogę otrzymać zaświadczenie do Urzędu Pracy, MOPS-u, Finanzamtu, banku itp.?

W celu otrzymania zaświadczenia do przedłożenia w odpowiednim urzędzie, prosimy o przesłanie szablonu wymaganego dokumentu. Większość urzędów posiada własne wzory, których wymaga. Szablon zaświadczenia należy przesłać w czytelnym formacie (najlepiej pdf) na adres mailowy: zop@idealwork.pl. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi do 3 dni roboczych. Zaświadczenia przesyłamy zgodnie z życzeniem Pracownika na adres mailowy lub korespondencyjny podany w kwestionariuszu.

Jeżeli urząd lub inna instytucja nie sprecyzowała konkretnego wzoru dokumentu, prosimy o przesłanie jakie informację mają znaleźć się w zaświadczeniu, np. wysokość wynagrodzenia brutto w rozbiciu na miesiące w danym roku; wysokość odprowadzonych składek itp,.

Czy mogę prosić o przesłanie zaświadczenia/innych dokumentów prosto do urzędu/ biura podatkowego lub na adres mailowy mojej żony/męża/ członka rodziny/ kolegi itp?

Pracodawca nie jest upoważniony do przekazywania jakichkolwiek dokumentów oraz informacji związanych z pracownikiem osobom trzecim. Zaświadczenia wystawione na prośbę zainteresowanego do urzędów lub biur podatkowych, pracownik przekazuje we własnym zakresie.

Jeżeli pracownik chce, aby dokumenty były przekazywane na np. adres mailowy żony/członka rodziny musi przedstawić odpowiednie oświadczenie.

Rozwiązanie umowy

Chciałbym wcześniej rozwiązać umowę o pracę tymczasową, w jaki sposób mogę to zrobić?

a) Jeżeli pracownik chce rozwiązać umowę, a dalej przebywa na terenie Niemiec, powinien skontaktować się ze swoim przełożonym (Koordynatorem) w celu złożenia i podpisania odpowiedniego dokumentu.

b) Jeżeli pracownik, który przebywa w Polsce (np. od jakiegoś czasu przebywał na zwolnieniu lekarskim), należy zgłosić się do Zespołu Obsługi Pracownika w celu ustalenia szczegółów rozwiązania umowy.

Kiedy otrzymam świadectwo pracy?

Świadectwo pracy do Pracownika wysyłane jest na adres korespondencyjny podany w kwestionariuszu. Świadectwo wysyłamy niezwłocznie nie później niż 7 dni od zakończenia współpracy.

System oszczędzania

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny system oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem (https://www.mojeppk.pl/).

Pracownik automatycznie jest zapisywany do PPK po upływie 90 dni zatrudnienia (w ciągu ostatnich 12 miesięcy), chyba że złoży rezygnację. Wg obecnych przepisów pracownik może przystąpić do PPK już po 14 dniach od zatrudnienia. Zrezygnować może raz na 4 lata, natomiast powrócić w każdej chwili.

 

Instytucja finansową zajmującą się prowadzeniem PPK w spółkach grupy IDEAL jest  PKO TFI.  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań na temat PPK zachęcamy do kontaktu z Infolinią PKO TFI pod numerem 22 358 56 56 lub 801 32 32 80.

Dodatkowe informacje i pomoc

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zatrudnienia bądź zgłosić problem ?

Zespół Obsługi Pracowników przyjmuje pod numerem telefonu 799399029 lub mailem: zop@idealwork.pl wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące wynagrodzenia, ubezpieczenia, zakwaterowania, dojazdów do pracy i z pracy oraz prośby Pracowników o wydanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, skarg i zażaleń.

Infolinia, obsługiwana przez Zespół Obsługi Pracowników, dostępna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00.

Nie znalazłeś
odpowiedzi na swoje
pytanie?

Zadzwoń lub napisz:

+48 799 399 029

zop@idealwork.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Hit enter to search or ESC to close