fbpx Skip to main content

Regulamin promocji

„PREMIA 100 EUR ZA POLECENIE PRACOWNIKA”

Dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednej ze spółek Grupy Ideal, którzy polecą nowego pracownika do pracy w Grupie Spółek Ideal w okresie od 17.08.2022r. do 30.09.2022r.

§ 1. Promocja

Okres Promocji „PREMIA 100 EUR ZA POLECENIE PRACOWNIKA” będzie trwać od 17.08.2022r. do 30.09.2022r.

§ 2. Organizator

2.1. Organizatorem Promocji jest firma Grupa Spółek Ideal z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

2.2. Kontakt w sprawach poleceń pracowników „PREMIA ZA POLECENIE PRACOWNIKA” jest możliwy pod numerem telefonu: +48 799 374 440, +48 799 372 317, +48 799 355 540, bezpośrednio u koordynatora regionalnego lub brygadzisty.

2.3. Zgłoszenia w sprawie poleceń pracowników mogą być również realizowane poprzez formularz aplikacyjny, który Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, komunikatach przekazywanych w wiadomościach SMS lub e-mail.

2.4. Polecającym jest uczestnik promocji polecający potencjalnego kandydata do pracy.

2.5. Poleconym jest osoba polecona jako potencjalny kandydat do pracy przez Polecającego.

2.6. Wysokość „PREMII 100 EUR ZA POLECENIE PRACOWNIKA” wynosi 100€ brutto.

2.7. W ofercie premii dodatkowej „PREMIA ZA POLECENIE PRACOWNIKA” biorą udział wszyscy, którzy wyrażą chęć polecenia i zgłoszą/polecą osobę chętną do pracy w Grupie Spółek Ideal.

2.8. „PREMIA ZA POLECENIE PRACOWNIKA” wypłacana będzie każdemu z Polecających, w momencie gdy osoba Polecona przez Polecającego spełni jednocześnie trzy warunki:

a. Polecony pozytywnie przejdzie proces rekrutacji i dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty do rozpoczęcia pracy

b. Polecony przepracuje w Grupie Spółek Ideal min. 30 dni (zgodnie z umowami o pracę) ciągiem (na jednej lub więcej umowach o pracę).

c. podczas pracy w okresie wymienionym w §3.6. a., Polecony nie przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie ma nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

2.9. Podatek dochodowy odprowadza za uczestnika nagrodzonego organizator promocji.

2.10. Polecający nie ma limitu poleceń.

§ 3. Przebieg akcji premiowej

3.1. Polecający zgłaszają potencjalnych kandydatów do pracy zgłaszając się bezpośrednio do Koordynatora, Brygadzisty, pod ww. numery telefonów, e-mailem,
na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych Organizatora.

3.2. Zgłoszenia gromadzone są w systemie CRM przez Dział Rekrutacji Grupy Spółek Ideal.

3.3. Obsługujący z Działu Rekrutacji Grupy Spółek Ideal, Koordynator lub Brygadzista przeprowadza proces informacyjny Polecającego i przedstawia zasady otrzymania premii i jej wysokość.

3.4. Polecający zgłasza do osoby Obsługującej promocje, Koordynatora lub Brygadzisty osobę Poleconą, wskazuje imię, nazwisko i telefon/opcjonalnie e-mail Poleconego, bądź wypełnia formularz aplikacyjny.

3.5. Po przepracowaniu 30 dni przez Poleconego, Polecający otrzymuje premię na wskazane przez siebie konto bankowe do 20. dnia miesiąca następującego po
kolejnym przepracowanym przez Poleconego okresie wskazanym w §3.6. a.

3.6. Premie otrzymują wszyscy, którzy:

a. Polecą osobę do pracy w dniach od 17.08.2022r. do 30.09.2022r., która przepracuje min. 30 dni ciągiem w jednej ze spółek Grupy Spółek Ideal.

§ 4. Dane osobowe

4.1. Administratorem danych osobowych jest Organizator – Grupa Spółek Ideal.

4.2. Dane osobowe Uczestników podane przy rejestracji przetwarzane są na potrzeby organizacji Promocji przez czas niezbędny do jej przeprowadzenia i rozliczenia.

4.3. Przekazanie przez Uczestników innych danych osobowych lub wyrażenie zgody na przetwarzanie ich w innym zakresie niż jest to potrzebne na potrzeby organizacji Promocji jest dobrowolne i informacja o niej lub zaproszenie do niej nie stanowi obowiązku udziału dla osoby informowanej o ww. promocji.

§ 5. Postanowienia końcowe

5.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu aż do zakończenia akcji „PREMIA 100 EUR ZA POLECENIE PRACOWNIKA”.

5.2. Reklamacje można składać telefonicznie pod numerem telefonu: +48 799 374 440

Hit enter to search or ESC to close